Citaten

Hieronder vind je interessante citaten van een Jood en van christenen van verschillende theologische en kerkelijke stromingen.

C S Lewis

Brits auteur en verdediger van het christelijk geloof

Bron: Brief van CS Lewis over homoseksualiteit, geciteerd in Sheldon Vanaukens boek ‘A severe Mercy’, blz. 146-148, in antwoord op een vraag van een paar christelijke studenten van Vanauken die homoseksueel waren en hem om advies vroegen.

 

Lees citaat
“Ik heb minder dan u gezien van dit verschrikkelijke probleem, maar meer dan me lief is. Ik zal uw brief bespreken met mensen waarvan ik denk dat ze er een verstandige kijk op hebben in Christus. Dit is slechts een tussentijds verslag. In de eerste plaats, om de grenzen aan te tonen waarbinnen alle discussie moet plaatsvinden, acht ik het zeker dat de fysieke bevrediging van homoseksuele verlangens zonde is. Dit houdt in dat de homoseksuele mens niet slechter af is dan ieder ander persoon die, om welke reden dan ook, verhinderd is te trouwen. Ten tweede, onze speculaties over de oorzaak van de afwijking zijn niet het belangrijkst, en we moeten accepteren dat we niet alles kunnen weten. Aan de discipelen werd niet verteld wat de precieze oorzaak was dat de man in Johannes 9 blind geboren was. Wel kregen ze als reden dat de werken van God in hem zichtbaar gemaakt moesten worden. Dit suggereert dat in homoseksualiteit, net als in elke andere beproeving, deze werken zichtbaar gemaakt kunnen worden: dat wil zeggen dat elke handicap een roeping verbergt die, als we hem kunnen ontdekken, ‘de behoefte verandert in geweldige winst’.

Natuurlijk moet de eerste stap zijn om te accepteren dat er dingen zijn waar je van af ziet. De homoseksuele mens moet seksuele onthouding aanvaarden, net zoals de arme moet afzien van bepaalde genoegens, omdat het oneerlijk naar zijn vrouw en kinderen zou zijn als hij die zich zou toe-eigenen. Maar dit is alleen de negatieve voorwaarde. Wat zou het positieve leven van de homoseksueel moeten zijn? Ik wou dat ik een brief bewaard had die een godvrezend mannelijke homoseksueel – die nu overleden is – mij ooit schreef… maar natuurlijk was dat het soort brief die je hoort te vernietigen omwille van de privacy van de schrijver. Hij geloofde dat het afzien van zijn behoeften zou kunnen veranderen in geestelijke winst: dat er bepaalde vormen van sympathie en begrip zijn, een bepaalde sociale rol die mannen en vrouwen alleen niet kunnen geven. Maar dit alles is allemaal verschrikkelijk vaag en lang geleden. Misschien dat aan een homoseksueel die gewillig zijn kruis aanvaardt en zich onder Goddelijke leiding plaatst hoe dan ook de weg zal worden gewezen. Ik weet zeker dat elke poging om het probleem te omzeilen (bijvoorbeeld door een relatie met iemand van je eigen geslacht aan te gaan, zelfs als dit niet leidt tot een vleselijke daad) de verkeerde manier is.”

Chuck Colson

Christelijk leider en cultureel commentator. Oprichter van het ‘Chuck Colson Center for Christian Worldview, VS.’

Bron: “Manhattan Declaration: A call of Christian conscience” 2010.

 

Lees citaat
“In de Schrift is de schepping van man en vrouw, en hun lichamelijke eenwording de bekroning van Gods schepping… De drang om het huwelijk te herdefiniëren om relaties met mensen van hetzelfde geslacht en relaties met meerdere partners te erkennen is een symptoom, niet de oorzaak, van de uitholling van de huwelijkscultuur. Het laat een verlies van begrip zien van de betekenis van het huwelijk volgens onze burgerlijke en religieuze wet en in de filosofische tradities die hebben bijgedragen aan de vormgeving van die wet. Maar het is van groot belang dat deze drang wordt weerstaan…”

“Wij erkennen dat er mensen zijn die geneigd zijn tot homofiel of polygaam gedrag en relaties, net zoals er mensen zijn die geneigd zijn tot andere vormen van immoreel gedrag. We zijn bewogen met degenen die zo zijn; wij respecteren hen als mensen die een diepe, inherente en gelijke waarde hebben. We hebben diep respect voor de mannen en vrouwen die er naar streven – vaak met weinig hulp – de verleiding te weerstaan toe te geven aan deze verlangens die ze, niet minder dan wij, als eigenzinnig beschouwen. Wij staan naast hen, zelfs als ze falen. Wij zijn, niet minder dan zij, zondaars die tekort schieten in het plan van God voor ons leven. Wij hebben, niet minder dan zij, voortdurend behoefte aan Gods geduld, liefde en vergeving.”

Erwin W. Lutzer

Senior pastor van Moody Church in Chicago, VS.

Bron: “The truth about same-sex marriage” 2010.

Lees citaat
“Seks verbindt twee mensen niet alleen fysiek, maar ook in ziel en geest, zelfs los van het huwelijk… Huwelijken van twee mensen van hetzelfde geslacht vallen buiten de grenzen van één man en één vrouw relaties, en zo zijn ze verkeerde banden, indringers die het lichaam ontheiligen en de ziel vervuilen… Alle verkeerde banden zijn buiten Gods bedoelingen en maken daarmee inbreuk op het originele karakter van het huwelijk” blz.63-5.

“Zij die zeggen dat ze een homoseksuele relatie kunnen aangaan met Gods toestemming bedriegen zichzelf. Ze vergeten dat God van ons verwacht dat we toegewijde discipelen zijn, ongeacht of we een intieme seksuele relatie hebben of niet… God geeft ons allemaal een hogere roeping. Voor alleengaanden is het de ene roeping, voor getrouwde mensen een andere. Maar alle serieuze gelovigen zullen streven naar de hoge morele standaard. We moeten ons toewijden om heilig te zijn, al hebben we het nog niet bereikt. Seksuele zonde kan geen deel uitmaken van dat streven” blz.97-98.

“In een commentaar op ‘eunuchen,’ genoemd in Mattheüs 19:12: “Maar er is een eerste categorie: ‘die uit de moederschoot zo geboren zijn.’ Ze zijn niet geroepen voor huwelijk en gezin, ongeacht het geslacht waartoe ze zich aangetrokken voelen…. God heeft voor hen andere dingen in gedachten. Het is echt niet te sterk uitgedrukt als we zeggen dat we een afgod van het huwelijk hebben gemaakt… We moeten ons verzetten tegen het idee dat het huwelijk, met zijn seksuele genoegens en de ouderlijke verantwoordelijkheid, het beste is voor iedereen. We moeten beseffen dat God Zelf wel eens een roeping zou kunnen hebben voor diegenen die alleen door het leven gaan, hetzij door noodzaak of uit vrije keuze. We moeten het single-zijn meer waarderen” blz.110.

“Wij erkennen dat er mensen zijn die geneigd zijn tot homofiel of polygaam gedrag en relaties, net zoals er mensen zijn die geneigd zijn tot andere vormen van immoreel gedrag. We zijn bewogen met degenen die zo zijn; wij respecteren hen als mensen die een diepe, inherente en gelijke waarde hebben. We hebben diep respect voor de mannen en vrouwen die er naar streven – vaak met weinig hulp – de verleiding te weerstaan toe te geven aan deze verlangens die ze, niet minder dan wij, als eigenzinnig beschouwen. Wij staan naast hen, zelfs als ze falen. Wij zijn, niet minder dan zij, zondaars die tekort schieten in het plan van God voor ons leven. Wij hebben, niet minder dan zij, voortdurend behoefte aan Gods geduld, liefde en vergeving.”

Jacky Hill-Perry

Amerikaanse dichter, schrijver en hiphopartiest.

Bron: “Gay Girl, Good God” 2018.

Lees citaat

‘Verlangens bestaan omdat God ze aan ons gaf. Maar homoseksuele verlangens bestaan omdat zonde bestaat.’ blz. 20

‘Het is belangrijk om op te merken dat ik niet lesbisch ben geworden door seksueel misbruik. Ook niet door een afwezige vader. Ze vergrootten alleen en hielpen het pad te richten op iets wat al bestond – en dat was zonde.’ blz. 37

‘Ik weet nu wat ik toen nog niet wist. God riep me niet op om heteroseksueel te worden, Hij riep me naar Zichzelf. De keus om de zonde aan de kant te schuiven en in plaats daarvan te kiezen voor heiligheid was niet hetzelfde als heteroseksueel worden.’ blz. 69

‘Jezus plaatste Zichzelf en de verlangens van Zijn lichaam onder de prachtige wil van de Vader. Daarmee laat Hij ons zien dat het lichaam niet het laatste woord heeft in ons leven.’ blz. 89

‘Het verschil tussen de homoseksuele gemeenschap en de christelijke gemeenschap zat hem niet in vaardigheden, intelligentie, comfort, humor of schoonheid. Maar in de ene woonde God en in de andere niet.’ blz. 94

‘Ik vind het niet wijs en het doet de waarheid en kracht van het evangelie tekort om iemand te kenmerken aan de hand van de zonden uit zijn of haar verleden of de verleidingen uit zijn of haar heden…’ blz. 148

Bron: In het interview over haar boek:

‘Heteroseksualiteit is geen vrucht van de Geest. Zelfbeheersing wel’

John Piper

Theoloog. Oprichter van ‘Desiring God Ministries.’ Pastor Bethlehem Baptist church, VS.

Bron: “Discerning the Will of God Concerning Homosexuality and Marriage” 2004.

Lees citaat
“We blijven zeggen wat de wereld over het algemeen niet zal geloven: dat het mogelijk is om homoseksueel gedrag te omschrijven als zondig… en destructief voor personen en culturen, terwijl we op hetzelfde moment ons leven zouden willen geven uit liefde voor homoseksuele mensen. In wezen hebben we iets te zeggen dat nog radicaler en ongelooflijker is voor de wereld, namelijk, dat je moet geloven dat homoseksueel gedrag zonde en schadelijk is, alvorens homoseksuele mensen lief te kunnen hebben. Omdat God in 1 Corinthe 13:6 zegt, ‘… zij (de liefde) verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid.’ Als je de waarheid ontkent dat homoseksueel gedrag zonde is, maar in plaats daarvan het goedkeurt of je er in verheugt, is wat je naar de homoseksuele persoon brengt geen liefde – hoe vriendelijk of tolerant het ook klinkt. Ons doel is de Bijbelse combinatie van overtuigd zijn van Gods waarheid en mededogen hebben voor Gods schepping.”

Bron: “The Other Dark Exchange: Homosexuality, Part 2” 1998.

“Een paar woorden aan hen onder ons die homoseksuele verlangens hebben:

1. Erken de aanwezigheid en de pijn van een verstoorde seksualiteit, met alle onduidelijkheid van waar het vandaan komt – net als andere stoornissen en handicaps – en laat je door God gegeven persoonlijkheid niet bepaald worden door je verstoorde seksualiteit.

2. Stel je vertrouwen op Christus alleen voor de vergeving van al je zonden en voor het geschenk van Gods rechtvaardiging en voor het nakomen van al Zijn beloften aan jou (Romeinen 1:16-17). De enige zondaar die met succes kan strijden tegen zijn zonden is een vrijgesproken zondaar. Met andere woorden; je vecht tegen seksuele zonden van een relatie, niet voor een relatie.

3. Begin je hele leven opnieuw te ordenen met als centrale plaats en je grootste schat de eer van God. Homoseksuele zonden zijn, net als alle andere zonden, een gevolg van het inwisselen van de heerlijkheid van God voor andere dingen. Zet opnieuw de zon van Gods heerlijkheid op zijn plaats in het centrum van je ziel en alle planeten van je wensen zullen beginnen terug te keren naar hun door God gegeven baan.

4. Besluit een rein en, indien nodig celibatair leven te leiden door de kracht van Gods Geest, met het vertrouwen dat, als God nu niet geneest, Hij dat in de toekomst zal doen, en dat al het geduld en zuiverheid de moeite waard is (‘Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard’ Romeinen 8:18). Moge God alle christenen, alleengaand of getrouwd, een passie voor zuiverheid geven.

5. Zoek gezonde vriendschappen met zowel mannen als vrouwen, vooral in groepen… Hoe meer we dingen doen in groepen in plaats van tweetallen, hoe meer kansen wij creëren voor gezonde niet-seksuele relaties.

6. Er zijn bedieningen… die inzichten, ervaringen, aanmoediging en Bijbelse raad kunnen geven met een diepgang die verder gaat dan wat de meesten van ons kunnen brengen. Dit kan iets zijn wat God zou kunnen gebruiken in je leven.

7. Neem een gedurfd en gepassioneerd standpunt in voor de waarheid… en houd Gods bedoelingen met de menselijke seksualiteit in ere, namelijk als een uitdrukking van de liefde van Christus voor de gemeente, getoond in het liefdevolle verbond van het huwelijk tussen een man en een vrouw.”

John R. W. Stott

Emeritus Rector van All Souls Church, Londen, VK. Anglicaan.

Bron: “Issues Facing Christians Today” 2006.

Lees citaat
“Dus de Schrift definieert het door God ingestelde huwelijk in termen van heteroseksuele monogamie. Het is de vereniging van een man met een vrouw, die openbaar moet worden erkend (de ouders verlaten), blijvend verbonden (zal hij ‘zijn vrouw aanhangen’) en fysiek beleefd (‘één vlees’). En de Schrift voorziet in geen enkele andere vorm van huwelijk of geslachtsgemeenschap, want God geeft geen alternatief.

Christenen moeten dus niet homoseksueel geslachtsverkeer veroordelen als een heel speciale zonde. Het feit is dat elke seksuele relatie of een handeling die afwijkt van de geopenbaarde wil van God Hem per definitie mishaagt en onder zijn oordeel valt” blz.311.

“Het alternatief is niet: kiezen tussen de warme fysieke relatie van homoseks, of de pijn van het isolement in de kou. Er is een derde optie, namelijk: een christelijke omgeving van liefde, begrip, acceptatie en ondersteuning. Ik denk niet dat het nodig of nuttig is om homoseksuele mensen aan te moedigen om hun seksuele gerichtheid aan iedereen bekend te maken. Maar ze moeten ten minste één vertrouwenspersoon hebben bij wie ze hun hart kunnen uitstorten… Hij [God] wil graag dat elke plaatselijke kerk een warme, accepterende en ondersteunende gemeenschap is. Met ‘accepteren’ bedoel ik niet ‘er in berusten,’ op dezelfde wijze verwerp ik ‘homofobie’ maar ik verwerp niet de juiste christelijke afkeuring van homoseksueel gedrag. Nee, echte liefde is verenigbaar met het behouden van je morele normen.

Er is dan ook een plaats voor tucht in het geval van gemeenteleden die weigeren tot inkeer te komen en opzettelijk volharden in homoseksuele relaties. Maar het moet worden uitgeoefend in een geest van nederigheid en zachtmoedigheid (Gal. 6:1-5)” blz.321-322.

Jonathan Sacks

Opperrabbijn van de Verenigde Hebreeuwse Congregaties van het Gemenebest. Opperrabbijn van de Britse orthodoxe synagogen. Joodse rabbijn.

Bron: “Judaism and Homosexuality – An authentic Orthodox View” door Rabbi Chaim Rapport, 2004. Voorwoord van Jonathan Sacks, p.viii-ix

Lees citaat

“De hedendaagse seculiere cultuur verzet zich tegen het idee dat er sprake kan zijn van grenzen aan het leiden van een leven waar wij menen recht op te hebben. Deze cultuur vindt het moeilijk te begrijpen dat de logica van ‘ik zou moeten’ iets heel anders is dan die van ‘ik voel me’ of ‘ik wil.’ Op zulke momenten staat de Joodse ethiek lijnrecht tegenover de heersende cultuur. Volgens de Thora [het Oude Testament] is leven niet iets makkelijks. Op sommige momenten vraagt het zelfs om heldenmoed.

Dit geldt met name voor mensen met een homoseksuele gerichtheid. De Thora verbiedt homoseksuele activiteit als zodanig, zoveel is wel duidelijk uit de verklaring van zowel de Bijbelse als de post-Bijbelse literatuur. De Thora veroordeelt de homoseksuele aanleg niet, omdat ze niet spreekt over wat we zijn, maar over wat we doen… Zoals de Thora vraagt van de homoseksueel om te worstelen met zijn of haar seksuele verlangens, zo vraagt ze ook ons begrip te tonen voor zijn of haar benarde positie, gevangen tussen twee identiteiten en twee culturen.”

Kris Vallotton

Senior Associate Leader van Bethel Church, Redding, California, VS. Charismatic.

Bron: “The Moral Revolution – The Naked Truth about Sexual Purity”, 2012.

Lees citaat

“Seks staat niet in direct verband met liefde op welk niveau dan ook [het één is geen automatisch gevolg van het ander]… mensen die oprecht van iemand houden maar niet begrijpen dat seks en liefde geen directe relatie tot elkaar hebben, denken dat hun liefdesrelatie ook een seksueel element moet hebben… ongezonde relaties komen voort uit deze gedachte.”

“Wanneer mannen van andere mannen houden of vrouwen van andere vrouwen zonder dat zij het verschil begrijpen tussen liefde en seks, denken ze vaak dat hun liefde voor hetzelfde geslacht hen homoseksueel of biseksueel maakt… Liefde schrijft net zo min je seksuele voorkeur voor als dat seks kan voorschrijven van wie jij houdt… De waarheid is dat Jezus ons de definitie gaf en toonde van liefde als offer, niet als seks.” blz. 150-1.

 ——–

 Over hun Engelstalige website: www.moralrevolution.com

 “In de hedendaagse cultuur is er een stortvloed aan meningen en ideeën ten aanzien van seksuele oriëntatie, same sex attraction [SSA], transgenderisme, en wat liefde is of zou moeten zijn. We beseffen dat het bespreken van deze onderwerpen gevoelig ligt en soms lijkt de combinatie van liefde en waarheid welhaast onmogelijk. Met ons team – dat bestaat uit voorgangers en andere leiders, counselors, en mannen en vrouwen die met hun homoseksuele gevoelens in de openbaarheid zijn gekomen – hebben we als doel te voorzien in een helder verhaal, goede bronnen voor verdere informatie, en in hoop en ondersteuning.

Daarmee werken we onder individuele personen, gezinnen en organisaties, om op die manier helderheid te bevorderen met betrekking tot het ervaren van homoseksuele gevoelens, en te helpen bij een benadering die uitbundige liefde combineert met Bijbelse waarheid.”

Rosaria Butterfield

Schrijver en spreker. Voormalig vaste professor Engels en activist binnen de LGBT-gemeenschap. VS.

Bron: “Een onwaarschijnlijke bekering; Het verhaal van een hoogleraar Engels die het christelijk geloof ontdekt.” Uitgeverij De Banier, derde druk, 2016. 

Lees citaat

“De kerk weet maar al te vaak niet hoe ze moet reageren op de cultuur… Er is een levensgroot verschil tussen het brengen van het Evangelie aan verloren mensen en een specifieke morele norm opleggen aan ongelovige mensen.” blz 23.

“De Bijbel zei dat ik berouw moest hebben over mijn zonde, maar het voelde niet als berouw… Ik leerde de eerste regel van berouw: berouw vereist een grotere verbondenheid met God dan met onze zonde. Hoeveel groter? Ongeveer zo groot als een mosterdzaadje. Om berouw te hebben is het nodig dat we dichter bij Jezus komen, ondanks alles. En soms moeten we op handen en voeten naar Hem toe kruipen. Berouw is iets intiems. En voor velen van ons is intimiteit met wat dan ook een angstwekkende gedachte.” blz 43.

 

Bron: “Openness Unhindered: Further Thoughts of an Unlikely Convert on Sexual Identity and Union with Christ.” 2015.

“Waardoor zijn seksuele zonden zo hardnekkig? Doordat deze vaak een onderdeel van onze identiteit zijn geworden.” blz 4.

“Ik voelde me nog steeds een lesbienne, zowel wat mijn lichaam als wat mijn innerlijk betrof. Dat was – zoals ik het ervoer – mijn werkelijke identiteit. Maar wat was mijn ware identiteit? De Bijbel maakt duidelijk dat de werkelijkheid en de waarheid aan deze kant van de eeuwigheid behoorlijk in strijd met elkaar kunnen zijn.” blz 25.

“Trouwe vriendschap tussen gelovigen is niet slechts een kleine aanvulling op de juiste leer. Verbondenheid tussen bevriende gelovigen is vaak de ader waardoor het bloed van de Redder stroomt dat tot vervulling en welzijn leidt.” blz 90.

Tim Keller

Oprichter van Redeemer Presbyterian Church in New York City, VS.

Bron: “The Meaning of Marriage” 2011.

Lees citaat
“Het moet dan ook gezegd worden dat deze christelijke visie op het huwelijk niet iets is dat kan worden gerealiseerd door twee mensen van hetzelfde geslacht. Dat is het unanieme standpunt van de Bijbelse auteurs, en dus is het de mening waar we van uitgaan in de rest van het boek, hoewel we niet rechtstreeks ingaan op het onderwerp van homoseksualiteit.” Inleiding, blz.16.

“Een tweede probleem heeft te maken met het homohuwelijk. Hier zijn de Bijbelse teksten veel minder discutabel. De Bijbel stemt volmondig in met heteroseksualiteit en verbiedt homoseksualiteit. Inderdaad, zoals we zullen zien, is één van de belangrijkste doelstellingen van het huwelijk volgens de Bijbel het creëren van een diepe band tussen twee mensen van verschillend geslacht.” Notities, blz.246.

Wilkin van de Kamp

Oprichter en leider van ‘Geboren om vrij te zijn.’

Bron: “Bevrijd van banden” 2009.

Lees citaat
“In de Bijbel is het Griekse woord porneia een verzamelnaam voor alle vormen van onreinheid of ontucht. Het bevat alle vormen van seks buiten de huwelijksband, die God niet bedoeld heeft. Het maakt niet uit of het gaat om ontucht met dieren, kinderen, personen van hetzelfde geslacht, een prostituee…” blz.281.

“Het is van belang onderscheid te maken tussen homofilie en homoseksualiteit. Iemand met een homofiele gerichtheid wordt innerlijk aangetrokken door personen van hetzelfde geslacht. Daarmee is die persoon nog geen homoseksueel. Hij of zij kan zich namelijk onthouden van seksuele activiteiten (homoseksualiteit), omdat de Bijbel een homoseksuele relatie als zonde beschouwt” blz.282.

Willem J. Ouweneel

Bioloog, filosoof en theoloog. Emeritus-hoogleraar in de systematische theologie.

Bron: “Tien theologische dwalingen van dit moment”, www.willemouweneel.nl, 2020

Lees citaat

Theologische dwaling no 5 over homoseksualiteit: “De leer die huwelijken c.q. seksuele relaties tussen homofiele personen van hetzelfde geslacht goedpraat. [Dit is] een ander voorbeeld van wishful thinking: men wil graag dat het zo is (want men kan zich niet voorstellen dat God…), en dus is het ook zo. Het helpt niet om op Rom. 1:24-27 of 1 Kor. 6:10 te wijzen. Men vergeet dat broederlijke acceptatie van de homofiele naaste niet automatisch acceptatie van onbijbelse praktijken inhoudt”