Homoseksualiteit

HOMOSEKSUALITEIT: is Gods Woord duidelijk genoeg?

God is liefde. Hij houdt enorm veel van elk mens. Hij is een sterke voorstander van liefdevolle en trouwe relaties. En dit gaat goed samen met de seksuele grenzen die Hij ons in Zijn Woord geeft. ‘Homoseksuele relaties’ zijn geen centraal onderwerp in de Bijbel en de Bijbel is niet geobsedeerd door seksuele zonden. Het aantal teksten dat over seksuele grenzen gaat is klein in vergelijking met het positieve onderwijs over Gods plan voor seksualiteit en het huwelijk.

Samenvatting

In het Oude en het Nieuwe Testament laat God Zichzelf aan ons zien. In het Nieuwe Testament lezen we hoe de mens een relatie met God kan hebben en hoe hij naar Zijn wil kan leven. 

 

Als we over een homoseksuele relatie nadenken, ontdekken we in Romeinen 1 dat een seksuele relatie tussen twee mensen van gelijk geslacht als ‘tegennatuurlijk’ wordt beschreven. Het is dus niet zoals God het bedoeld heeft. In 1 Korinthe 6 lezen we dat een homoseksuele relatie samen met een aantal andere zonden passen bij ‘onrechtvaardigen,’ bij ongelovigen die Gods gezag over hun leven niet erkennen. Zulke mensen zullen ‘het koninkrijk van God niet beërven.’ Misschien begrijpen we niet wat ‘koninkrijk van God niet beërven’ precies wil zeggen, maar het is wel duidelijk dat het ernstig is en negatief. Een christen is geroepen om anders te leven. We ontdekken hier ook dat sommigen deze zonde bedreven, maar bij hun bekering werden ze door God ‘geheiligd’ en ‘gerechtvaardigd.’ Hun manier van leven veranderde om in harmonie te komen met hun nieuwe identiteit. Dat is een bemoediging. Later, in 1 Timotheüs 1, lezen we dat homoseksuele relaties tegen de ‘gezonde leer’ in gaan. Het is dus duidelijk dat God seks tussen twee mensen van gelijk geslacht afkeurt.

 

Is dit verbod van God iets nieuws? Als we de strenge verboden in Leviticus 18 en 20 ontdekken, zien we dat God een seksuele relatie tussen twee mensen van gelijk geslacht ook toen niet goedkeurde en het de Israëlieten zelfs streng verbood.

 

Als christenen kiezen wij er daarom voor om geen homoseksuele relatie aan te gaan vanwege wat we in het Nieuwe Testament lezen. Van de strenge verboden in Leviticus leren we dat God het ook in die tijd niet goed vond. Er is dus geen verandering in Gods negatieve oordeel over homoseksuele relaties.

————————–

Nu is het tijd om de relevante Bijbelteksten eens rustig en zorgvuldig door te lezen. De Bijbelgedeelten die normaal gesproken gebruikt worden in de discussies over homoseksualiteit kunnen in vijf groepen verdeeld worden. We zullen groep voor groep naar die teksten kijken. Voor de meeste christenen zijn de eerste twee groepen niet zo bepalend; de laatste drie wel.

Groep #1: Gebeurtenissen in Sodom en Gibea

In Sodom, geen Hebreeuwse stad, biedt Lot gastvrij onderdak aan twee mannelijke bezoekers (Gen. 19:1-11). In Gibea, een Hebreeuwse stad, biedt een oude man gastvrij onderdak aan een paar reizigers (Ri. 19:14-30). In beide verhalen arriveert een bende mannen ’s avonds bij het huis en vraagt de gastheer om de mannelijke gasten naar buiten te brengen, zodat zij seks met hen kunnen hebben. God veroordeelt de daden van de mannen in beide steden streng.

Vraag: Wat hebben deze oude gewelddadige verhalen te maken met een moderne liefdevolle en trouwe homoseksuele relatie?

Antwoord: De situaties zijn echt niet te vergelijken. Als deze mannelijke gasten vrouwen zouden zijn geweest, zou groepsverkrachting ook door God zijn veroordeeld. Het gaat hier om geweld en om seks buiten het huwelijk. De verhalen in Genesis 19 en Richteren 19 geven ons geen directe of duidelijke informatie over Gods standpunt rondom het uiten van homoseksuele verlangens.

Vanwege een opmerking van Judas in het gelijknamige boek in het Nieuwe Testament, vinden sommigen bijbeluitleggers dat er toch wel meer te zeggen is over het Sodom-verhaal. Meer weten?

Lees verder

Het is zeer onwaarschijnlijk dat alle mannen van de stad Sodom homoseksuele gevoelens hadden (Gen. 19:4). We mogen aannemen dat het hier gaat om een grote groep mannen die de twee mannelijke bezoekers wilden verkrachten, waarvan de meesten hetero- en sommigen homoseksuele gevoelens hadden. Waarom heeft God uiteindelijk Sodom en Gomorra geoordeeld en met vuur verbrand? Was het ook vanwege homoseksuele praktijken?

Inwoners van deze steden waren berucht vanwege de vele verschillende zonden die er plaatsvonden (Ez. 16:49, 2 Petr. 2:7-8). Uit het verhaal in Genesis 19 kunnen we dus geen antwoord op die vraag vinden. Maar de uitleg van Judas in het Nieuwe Testament over deze gebeurtenis geeft ons wel wat inzicht: “…Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan” (Judas 7-8).

Hier vinden we een duidelijke link tussen Gods oordeel en hun seksuele zonde: ‘hoererij’ (‘verboden seks’ BGT) en ‘ander vlees achterna’. Wat bedoeld Judas met ‘ander vlees’?

De twee bezoekers in Sodom waren engelen (Gen. 19:1) maar de bewoners van Sodom dachten dat ze mannen waren. Omdat de bewoners van Sodom niet wisten dat ze engelen waren, kan met ‘ander vlees’ niet het vlees van engelen zijn bedoeld. Bovendien, Gods oordeel viel ook op ‘Gomorra, en de steden eromheen’ waar de engelen niet op bezoek waren. Nee, ‘ander vlees achterna zijn gegaan’ heeft meer te maken met de praktijk van een bepaalde soort seksuele activiteit die ‘anders’ is dan wat God bedoeld heeft.

Toen Judas dit gedeelte schreef, was het verhaal over de mannen van Sodom algemeen bekend. En omdat de verwijzing naar ‘ander vlees’ volgt op de verwijzing naar ‘hoererij’, is het redelijk om aan te nemen dat ‘ander vlees’ niet gaat over seks met dieren, zoals soms gezegd wordt (dit wordt nooit genoemd in verband met Sodom) maar vooral om seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht gaat. De Engelse NIV en ESV-vertalingen van Judas 7 zeggen: ‘pursued unnatural lust’ (‘onnatuurlijke lust nastreven’) en ‘pursued unnatural desire’ (‘onnatuurlijk verlangen nastreven’).

Met andere woorden: het was de homoseksuele aard van hun seks, en niet alleen de gewelddadige expressie ervan, die wordt benadrukt bij Judas in het Nieuwe Testament. Als dit zo is, dan heeft het oordeel over Sodom wel iets te zeggen over de uiting van homoseksuele verlangens.

– – – – –

Groep #2: Verwijzingen naar mannelijke prostitutie in ‘heilige plaatsen’

De Kanaänitische rituelen rondom hun afgoden bestonden onder andere uit mannelijke en vrouwelijke prostituees die aangeboden werden in hun ‘heilige plaatsen’. Het ging hier om zowel heteroseksuele als homoseksuele daden. Deze praktijken van de volken rondom hen waren ook aanwezig onder Gods volk Israël. We lezen dat die seks, die aangeboden werd door ‘schandjongens’ (in die tijd meestal aan mannen) een gruwel is in de ogen van de Heer (1 Kon. 14:24; 15:12; 22:47; 2 Kon. 23:7). God heeft duidelijk gemaakt dat mannen en vrouwen uit Gods volk nooit prostituees of schandjongens mogen zijn (Deut. 23:17,18).

Vraag: Wat heeft dit verbod op hetero- en homoseksuele prostitutie te maken met een moderne liefdevolle en trouwe homoseksuele relatie?

Antwoord: In directe zin niks. Maar we zien hier wel een belangrijk principe: God vindt het belangrijk wat we met ons lichaam doen en hoe we uiting geven aan onze seksuele verlangens; dus welke keuzes we daarin maken. Dat is altijd zo geweest. En dat niet alleen in verband met andere religies en afgoderij. Dus als je een christen bent, zullen deze teksten je aanmoedigen om goed met je lichaam om te gaan.

Groep #3: Verboden in de wet van Mozes

Het volk Israël kreeg te maken met de corruptie van Egypte en Kanaän, waar afgoderij, het brengen van kinderoffers en allerlei verschillende vormen van seksuele uitspattingen hoorden bij de cultuur. Onder de wetten die God aan Mozes gaf vinden we verschillende wetten die sommige vormen van seksuele activiteit expliciet verbieden. Daarbij vinden we ook een duidelijk verbod op homoseksuele praktijken.

Leviticus 18:22 “U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.”

 

Leviticus 20:13 “Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf.”

Vraag 3.1: Wordt seksualiteit tussen twee mensen van hetzelfde geslacht hier een ‘gruwel’ genoemd omdat het een bijzondere zonde is? Was het hier streng verboden alleen omdat het samenging met afgoderij?

Antwoord: Nee. Het woord ‘gruwel’ wordt in de Bijbel gebruikt om te laten weten dat iets niet goed is. Soms vanwege een culturele traditie (Gen. 46:34), soms omdat het niet goed voor je gezondheid is (Lev. 11:42) en soms omdat het gewoon immoreel is (Spr. 20:10). Seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is geen bijzondere zonde omdat het woord ‘gruwel’ gebruik wordt. Een aantal andere sociale zonden, zoals hebzucht, werden ook betiteld als ‘gruwel’. Ook ongehoorzaamheid aan de ouders was een ‘gruwel’, het was streng verboden en werd bestraft.

Deze sociale zonden werden door God streng verboden omdat Hij het niet goed vond – en niet omdat ze met afgoderij te maken hadden. Er is geen reden te denken dat mannen en vrouwen met homoseksuele gevoelens hun homoseksuele daden alleen uitvoerden in verband met hun religie. Het praktiseren van homoseksualiteit tussen vrienden en in de privésfeer is in elke cultuur aanwezig. Ook toen.

Lees verder

Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met ‘gruwelijk’ wordt vaak gebruikt om Gods ongenoegen met afgoderij en schijnheilige religieuze praktijken te beschrijven. Daarom denken sommigen dat seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht hier alleen verboden is, omdat het met afgoderij te maken heeft – dat dat Gods manier was om de Israëlieten te beschermen tegen de culturen die afgoden vereerde. Het is waar dat dit verbod ook dat effect zou hebben.

Maar dit woord ‘gruwel’ wordt niet alleen gebruikt in verband met afgoderij. Het wordt ook gebruikt om Gods afkeer met sociale zonden als oneerlijkheid, hebzucht, sociale onrechtvaardigheid, leugens en trots te beschrijven (Deut. 25:1-16, Spr. 12:22, 13:5).

Als we denken dat de verboden in Leviticus hetzelfde betekenen als de verboden op mannelijke prostituees in tempels van afgoden, leggen we de tekst uit op een manier die ons het beste uit komt, maar niet juist is.

Let er op dat de verzen in Leviticus 18 en 20 ook andere vormen van seksuele zonden noemen (zoals incest, overspel en seks met dieren) die niks met afgoderij te maken hebben. De nadruk ligt hier op het juiste sociale gedrag van Gods volk en is geen waarschuwing tegen het religieuze gedrag van de volken om hen heen.

Wat ook opvalt is dat in Leviticus 20:13 beide mannen op dezelfde manier worden behandeld. Het bevestigt dat het niet gaat om een verkrachting van mannen door mannen of om seks met jongens. Het is veel logischer om aan te nemen dat het hier gaat om een algemene homoseksuele relatie. We kunnen er vanuit gaan dat de teksten in Leviticus ons een algemeen verbod geven op incest, vreemdgaan, seks met dieren en ook homoseksuele relaties.

– – – – –

Vraag 3.2: Er zijn veel verboden in het Oude Testament. Waarom zouden we ons aan dit verbod houden, terwijl we andere regels uit het Oude Testament negeren? Het lijkt dan alsof je alleen die regels uitkiest die jou goed uitkomen!

Antwoord: We kunnen de leefregels voor een christen in het Nieuwe Testament vinden. Wanneer in het Nieuwe Testament een wet uit het Oude Testament herhaald wordt, kunnen we er van uitgaan dat God deze wet ook voor ons leven bedoeld heeft.

Lees verder: Er zijn veel belastingregels en wetten in Nederland. Een ZZP’er die in Nederland werkt mag niet alleen de regels toepassen die hij fijn vindt. Maar niet elke wet heeft met het werk van een ZZP’er te maken. Stel je een vrouwelijke ZZP’er voor: zij moet zich houden aan de wetten die voor haar – en in haar situatie – gelden. Hetzelfde geldt voor de wetten in het Oude Testament.

De wet van Mozes werd aan de Israëlieten gegeven. Hij laat ons iets van God zien. Veel van de wetten uit het Oude Testament vinden hun vervulling (hun doel of reden om te bestaan) in de Heer Jezus. Een christen hoeft zich, net zoals een ZZP’er, alleen te houden aan de wetten die op hem of haar van toepassing zijn. Als we in het Nieuwe Testament een herhaling vinden van een wet uit het Oude Testament, weten we dat deze ook voor ons bedoeld is.

Het zou logisch zijn als een christen er, na het lezen van het Nieuwe Testament, voor kiest om geen homoseksuele relaties aan te gaan. Van de strenge verboden in Leviticus leren we dat God er altijd al zo over dacht. Gods gedachten over homoseksuele relaties zijn niet veranderd.

Groep #4: De ‘tegennatuurlijke’ relaties in Romeinen 1

In de eerste hoofstukken van de brief van Paulus aan de Romeinen wil hij laten zien dat de hele wereld in zonde leeft en de redding van Jezus nodig heeft. Om dit duidelijk te maken, neemt hij de Grieks-Romeinse wereld als voorbeeld en laat hij zien hoe ze “met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen” en hun beperkte kennis van God vervingen door afgoderij (1:18-23 NBV). Het gevolg daarvan is te zien in hun samenleving. Eén van de gevolgen die Paulus hier noemt (misschien omdat het een zichtbare zonde was – en niet omdat het de ernstigste was) was de culturele acceptatie van homoseksuele gedrag. Dit ‘tegennatuurlijke’ gedrag werd, samen met een lijst van andere zonden, veroordeeld door God.

Romeinen 1:24-32 “Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren… Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf… Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen.”

Omdat deze verzen de kern vormen van het betreffende Bijbelgedeelte, raden we je aan om deze tekst zorgvuldig te bekijken. Welke teksten staan eromheen? Welke details staan er in de tekst? Neem daar echt even de tijd voor.

Vraag 4.1: Klopt het dat deze tekst niks te zeggen heeft over een liefdevolle en trouwe homoseksuele relatie tussen christenen, omdat het hier gaat om een homoseksuele relatie tussen mensen die God niet kennen of omdat het hier over afgoderij gaat?

Antwoord: In dit hoofdstuk worden verschillende seksuele en sociale zonden genoemd. Deze zonden komen veel vaker en uitbundiger voor in een samenleving die God niet kent. Hier vinden we een algemeen oordeel van God over elke vorm van homoseksuele relaties. In dit hoofdstuk lees je niet dat iemand die God niet kent altijd homoseksueel zal worden; ook niet dat een persoon die homoseksuele verlangens heeft, leeft zonder God of God niet kent.

Lees verder

Goddeloze cultuur: Paulus noemt aan het begin van zijn brief een aantal kenmerken van de Romeinse Goddeloze samenleving. Een Goddeloze cultuur is een gezamenlijke manier van denken en leven waarin God niet als God erkend wordt. Iemand of iets anders neemt de centrale plek van God in.

Homoseksuele relaties en cultuur: Seksuele relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht worden in Romeinen 1 duidelijk genoemd en veroordeeld; niet omdat het de ergste vorm van zonde is, maar als een voorbeeld van moreel verval van een cultuur die God negeert. Paulus spreekt hier niet over bepaalde personen, maar over iets wat zich in de hele samenleving afspeelde: hij zei niet dat iemand die zonder God leeft altijd homoseksueel zal worden; ook niet dat een persoon die homoseksuele verlangens heeft zonder God leeft.

Gods manier van oordelen: God veroordeelt een cultuur door de mensen daarin te laten doen wat ze graag willen: “Toen gaf God de mensen over aan de macht van het kwaad. Hun slechte verlangens zijn de baas over hen geworden” (1:24 BGT), ‘Daarom zorgde God ervoor dat ze slaaf werden van hun eigen zinloze ideeën’ (1:28 BGT). God haalt Zijn rem eraf. Zo wordt een maatschappij die zonder God leeft alleen maar erger. Dit is Gods algemene oordeel over een samenleving. In het volgende hoofdstuk schrijft Paulus over een persoonlijk oordeel: “… Die ieder vergelden zal naar zijn werken” (Rom. 2:5-6).

Homoseksuele relaties en afgoderij: Worden homoseksuele relaties hier door God sterk afgekeurd alleen omdat het met het dienen van afgoden te maken heeft? Nee. Paulus zegt hier over het hebben van ‘niet-natuurlijke seks’ dat het één van de eigenschappen van de Goddeloze Romeins-Griekse wereld van die tijd is. Homoseksuele relaties bleven ‘onnatuurlijk’ binnen en buiten afgodendiensten. Gods afkeuring hier is algemeen.

– – – – –

Vraag 4.2: Moet je niet zeggen dat homoseksuele relaties natuurlijk zijn voor mensen met homoseksuele gevoelens, maar tegennatuurlijk voor mensen met heteroseksuele gevoelens? In dit tekstgedeelte gaat het er toch om dat ‘heteroseksuele mensen’ die seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht worden veroordeeld?

Antwoord: Een seksuele relatie tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling wordt beschreven als ‘tegennatuurlijk’ (1:26). De betekenis van het woord ‘natuurlijk’ wordt door de apostel Paulus zelf uitgelegd in vers 27: ‘En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand.’ Een ‘natuurlijke’ seksuele relatie is er een tussen een man en een vrouw.

Wat ‘natuurlijk’ is, wordt niet bepaald door hoe iemand seksualiteit beleeft, wat een cultuur op een bepaalde tijd goed vindt of wat een samenleving ‘legaal’ verklaart – maar door hoe God de natuur ontwierp en schiep. Het is niet iets individueels maar iets universeels. Het is zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft.

God maakte een man en een vrouw, met hun verschillende lichamen en deze lichamen hebben een natuurlijke wisselwerking met elkaar. Deze ‘natuurlijke seks’ is de enige mogelijke manier waarop mensen zich kunnen voortplanten. Het is de ‘natuurlijke’ manier om kinderen te krijgen. Het heteroseksuele verlangen dat hiertoe leidt is een ‘natuurlijk’ verlangen. Alle vormen van seks die niet tussen een man en een vrouw plaats vinden gaan tegen de natuur in.

Vraag 4.3: Een homoseksuele relatie tussen gelijkwaardig vrienden bestond toen toch nog niet? Waarom zouden we dan deze teksten toepassen op een liefdevolle en trouwe homoseksuele relatie van nu?

Antwoord: In de Grieks-Romeinse wereld waren homoseksuele relaties sociaal geaccepteerd binnen machtsverhoudingen, bijvoorbeeld van iemand met een slaaf, of een oudere man met een jonge man. Maar dat betekent niet dat homoseksuele relaties tussen twee vrienden niet voorkwamen. Plato (427-347 v.C.) spreekt openlijk over seks tussen mannen, ook als een uiting van vriendschap en liefde. Om te stellen dat een seksuele relatie tussen homoseksuele vrienden in een context van ‘liefde en trouw’ onbekend was in de tijd van Paulus is simpelweg niet waar. Romeinen 1 spreek ook over díe relaties.

Lees verder

Romeinen 1 gaat niet om gewelddadige of gedwongen seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, maar om een vrijwillige relatie: “… en zijn in wellust voor elkander ontbrand” (1:27 NBG). Het feit dat Paulus hier lesbisch (1:26) en homoseksueel (1:27) gedrag duidelijk benoemt, ondersteunt de conclusie dat het hier gaat om een veroordeling van homoseksuele relaties in het algemeen – en niet beperkt tot pederastie (seks tussen mannen en jongens) die redelijk geaccepteerd werd in die cultuur.

We hebben allemaal te maken met gebrokenheid in onze seksualiteit: Aan het einde van Romeinen 1 vinden we een lijst met een aantal zonden, die voortkomen uit het ‘verwerpelijke denken’ van een cultuur die zonder God leeft (1:28-32). Een seksuele relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is geen zonde die erger is dan andere zonden. Een homoseksuele relatie is niet erger dan een heteroseksuele relatie buiten de grenzen die God gegeven heeft. We hebben allemaal te maken met onze eigen gebrokenheid, die we terug zien komen in de gerichtheid op onszelf, of dit nu bij homo- of heteroseksuele relaties is of bij andere seksuele gevoelens. En als christenen zijn we allen geroepen om rein en heilig voor God te leven – en ook om elkaar aan te moedigen en te helpen om zo te leven – en niet andersom! (1:32).

– – – – –

We hebben allemaal te maken met gebrokenheid in onze seksualiteit: Aan het einde van Romeinen 1 vinden we een lijst met een aantal zonden, die voortkomen uit het ‘verwerpelijke denken’ van een cultuur die zonder God leeft (1:28-32). Een seksuele relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is geen zonde die erger is dan andere zonden. Een homoseksuele relatie is niet erger dan een heteroseksuele relatie buiten de grenzen die God gegeven heeft. We hebben allemaal te maken met onze eigen gebrokenheid, die we terug zien komen in de gerichtheid op onszelf, of dit nu bij homo- of heteroseksuele relaties is of bij andere seksuele gevoelens. En als christenen zijn we allen geroepen om rein en heilig voor God te leven – en ook om elkaar aan te moedigen en te helpen om zo te leven – en niet andersom! (1:32).

John Baak

Romeninen 1 – Discipelschap, identiteit en homoseksualiteit

Groep #5 Activiteiten die tegengesteld zijn aan christelijk gedrag

Het Nieuwe Testament geeft een aantal lijsten met activiteiten die in tegenspraak zijn met normaal en gezond christelijk gedrag. De lijsten in 1 Korinthe 6 en 1 Timotheüs 1 hebben beide een verwijzing naar homoseksuele activiteiten. We beginnen met de eerste lijst:

1 Korinthe 6:9-11 ‘Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen [malakoi], mannen die met mannen slapen [arsenokoitai], dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heer Jezus en door de Geest van onze God.’

Hier heeft Paulus het over verschillende soorten mensen waarvan hij zegt: zij ‘zullen het koninkrijk van God niet beërven’ (tenzij ze zich bekeren). Van de tien zonden op de lijst, hebben vier met seksuele zonde te maken, waarvan twee met homoseksuele relaties. Omdat 1 Korinthe 6 een kernbijbelgedeelte is, is het belangrijk om goed naar de teksten er om heen, de omgeving en cultuur waarin het zich afspeelde en de details te kijken.

Lees verder

Paulus maakt hier gebruik van twee Griekse woorden: het eerste is malakoi wat ‘zacht van aard’ betekent. In de klassieke literatuur werd het gebruikt voor de aanduiding van mannen die verwijfd waren, voor jongens die seksueel ‘gebruikt’ werden door oudere mannen en voor mannelijk prostituees. Dit woord verwijst dus naar mannen die de ‘rol van vrouwen’ in homoseksuele relaties hadden.

Het tweede Griekse woord, arsenokoitai is een samenstelling van twee woorden, ‘man’ (arsen) en ‘seks’ (koites, letterlijke ‘bed’). Het is een algemene term voor seks tussen twee mannen. Omdat Paulus deze twee woorden samen in de lijst noemt, wordt het duidelijk dat hij de passieve en de actieve deelnemers in homoseksuele relaties duidelijk wil benoemen.

Het is opvallend dat deze Griekse woorden, ‘arsen’ (man) en ‘koites’ (seks), dezelfde twee woorden zijn die genoemd worden in de Griekse vertaling [de Septuagint] van Leviticus 18:22 en 20:13: teksten waarin homoseksuele relaties verboden worden. De betekenis van het woord dat Paulus gebruikt, arsenokoitai, is dus heel duidelijk. Het verbod in Leviticus is dus óók een verbod voor christenen.

– – – – –

Vraag 5.1: Is het hebben van een homoseksuele relatie een zonde die anders is dan andere zonden?

Antwoord: Nee. Op de lijst van Paulus in 1 Korinthe 6 staan ook andere vormen van seksuele zonden (ontucht en vreemd gaan), en ook niet-seksuele zonden (bijv. dronkenschap en diefstal). Het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht is zonde, maar wordt niet als ‘ergste zonde’ beschreven.

In 1 Korinthe 6 lezen we dat mensen die homoseksuele relaties hebben net als mensen die hebzuchtig zijn ‘onrechtvaardigen’ zijn. Ze staan op dezelfde lijst. Als we trouw willen zijn aan Gods Woord, moeten we óók tegen diefstal, hebzucht, dronkenschap, schelden en bedriegen zijn – zonden die onze samenleving ook steeds minder moeite mee lijkt te hebben. Jezus is gekomen om ons, de ‘onrechtvaardigen’, te redden: “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petr. 3:18).

Vraag 5.2: Mag een kind van God een liefdevolle en trouwe homoseksuele relatie hebben? Misschien is het niet helemaal ideaal of zoals het in de eerste plaats bedoeld was, maar kunnen we het toch accepteren?

Antwoord: Paulus schrijft in 1 Korinthe 6:9 dat ‘onrechtvaardigen’ het Koninkrijk van God niet zullen beërven. De ‘onrechtvaardigen’ zijn de mensen die de Heer Jezus niet kennen, die Gods gezag over hun leven niet erkennen, de ‘ongelovigen’ (6:1 NBV). Ze zijn in contrast gezet met de christenen, de ‘heiligen’ (6:1 HSV). Daarna schrijft Paulus en lijst van zonden die passend zijn bij de levenswandel van ‘onrechtvaardige’ mensen. De boodschap is sterk en duidelijk: een christen die geen berouw toont (zich niet afkeert van zijn zonden, ook niet van een homoseksuele relatie) en door blijft gaan met deze zonden leeft als een ‘ongelovige’, als iemand die de Heer Jezus niet kent.

Een wedergeboren christen is herkenbaar aan zijn levenswandel, en niet alleen door de doctrine die hij onderschrijft en wat hij zegt, ervaart of belijdt. Als ‘heiligen’ zijn we geroepen om ‘heilig’ te leven. “Dit zeg ik jullie namens de Heer: Leef niet langer zoals de ongelovigen. Want zij hebben dwaze ideeën… Ze weten niet wat goed of fout is. Ze laten zich leiden door hun slechte verlangens. Ze hebben verboden seks en ze denken alleen maar aan zichzelf… Ongelovigen gedragen zich slecht omdat ze de waarheid niet kennen. Maar jullie moeten nu gaan leven als nieuwe mensen. Want jullie zijn van binnen veranderd, jullie kennen nu de waarheid. Daardoor weten jullie dat je eerlijk en heilig moet leven. Dat is waarvoor de mensen gemaakt heeft” (Ef. 4:17-24 BGT). De Heilige Geest die in elke christen woont is dan ook bereid ons de wens en de kracht te schenken om zo’n heilig leven te leiden – met vallen en opstaan.

Paulus wist dat wij mensen graag sommige zonden goedpraten en uitzonderingen bedenken (net zoals de farizeeërs). Daarom begint de lijst van zonden met ‘Dwaal niet!’ (6:9). God is vol genade maar neemt de keuzes die we in ons leven maken heel serieus.

Vraag 5.3: Kunnen we onder homoseksuele gevoelens uitkomen?

Antwoord: Na een ernstige waarschuwing maakt Paulus duidelijk dat Jezus levens redt en verandert. God kan de richting van homoseksuele gevoelens veranderen, de intensiteit verminderen of wegnemen, of iets verrassend nieuws in brengen. Hij heeft alle macht! Er zijn ook geen garanties. God wil ons leren hoe we toch op een zuivere manier om kunnen gaan met onze verschillende gevoelens. Met Gods kracht is het mogelijk om vrij te komen van elke vorm van verkeerde levensstijl.

Er is genade en volledige vergeving beschikbaar voor iedereen die zich bekeert van zijn zonden en in geloof de Heer Jezus omarmt. Door geloof alleen worden onze zonden vergeven en worden we gered (Ef. 2:8-10). En dat reddende geloof verandert onze manier van leven. Dit zag Paulus ook in Korinthe gebeuren. Na die lijst van zonden schrijft hij: “sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God” (1 Kor. 6:11). Als je opnieuw geboren wordt, krijg je een nieuw leven.

Maar dat Paulus het kennelijk noodzakelijk vond om deze dingen aan christenen te schrijven, laat zien dat ook na je bekering verleidingen en verkeerde verlangens en gevoelens kunnen blijven bestaan. Elke wedergeboren christen ervaart die strijd op één of ander gebied. God roept ons op om in overwinning te leven: “Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen” (1 Petr. 2:11 NBV). Homoseksuele gevoelens, net zoals andere gevoelens, kunnen zich vaak blijven opdringen. Maar een homoseksuele relatie (of het geven van ruimte aan homoseksuele fantasieën) is niet onontkoombaar. Met Gods kracht en met de hulp van een christelijke vrienden is het mogelijk om uit elke vorm van verkeerde levensstijl te stappen.

Zie ook ‘Seksuele fluïditeit’ onder Tools op het hoofdmenu van deze website.

En nu de tweede lijst:

1 Timotheüs 1:9-11 ‘En als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen [arsenokoitai], voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het Evangelie…’

In deze tweede lijst maakt Paulus gebruik van één van de twee Griekse woorden voor homoseksuele relaties die we in 1 Korinthe 6 tegenkwamen. Het algemene woord arsenokoitai (arsen = man, koites = seks) wijst hier naar elke vorm van homoseksuele relatie. Het staat in een lijst met andere seksuele en niet-seksuele zonden; zonden die botsen met de rechtvaardigheid en de gezonde leer en die niet passen bij het Evangelie van God.

Conclusie – Is de Bijbel duidelijk genoeg?

In het Nieuwe Testament wordt een homoseksuele relatie (ongeacht de sociale setting) als ‘tegennatuurlijk’ beschreven, als een levensstijl die tegen de gezonde leer ingaat, die tegenstrijdig is aan het Evangelie van God. Het wordt genoemd in een lijst van zonden die bij ongelovigen of onrechtvaardigen passen (men die het Koninkrijk van God niet zullen beërven) en dus niet passend bij kinderen van God.

In het Oude Testament is een seksuele relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht expliciet verboden (en niet alleen rondom afgoderij). Net zoals bij vreemdgaan geeft de wet van Mozes aan dat daders gedood moeten worden. Dit laat ons zien hoe ernstig deze overtredingen waren. De Bijbel is positief over seks binnen een huwelijk tussen een man en een vrouw, en is nooit positief over homoseksuele relaties. In de Bijbel keurt God seksuele relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht altijd af.

De Bijbel maakt van seksuele relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht geen bijzondere zonde. Net zoals met elke andere zonde wil God graag iedereen die zich afkeert van die zonde en er mee breekt volledig vergeven. De Heilige Geest wil iedereen graag helpen om te leven op een manier die bij het Evangelie past.

Elke man of vrouw is – ook als hij of zij bekeerd is – een gebroken mens, ook op seksueel gebied. We hebben dagelijks Gods genade nodig. Jezus zei tegen ons allemaal (met hetero-, homo-, biseksuele, transgender of wat voor gevoelens dan ook), “Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken, je moet juist bereid zijn om je leven op te geven, elke dag opnieuw. En je moet met mij meegaan” (Luk. 9:23 BGT).

Een dagelijkse relatie met de Heer Jezus is een radicale manier van leven. Niet altijd makkelijk, niet altijd populair, maar wel uitdagend, wel door God gezegend, wel een leven in overvloed (Johannes 10:10). Het is het enige leven dat de moeite waard is om te leven!

Pastorale omgang met homoseksualiteit

Hoe beter we Gods gedachten leren kennen, hoe realistischer onze inzichten zullen zijn. Bijbelse principes zijn dan ook de basis voor goede christelijke pastorale zorg. En voor een juiste toepassing van Gods principes hebben we Zijn warme hart en grote genade nodig!

 

Voor pastorale tips wijzen we je graag op de gedeelten Vragen en Tools op het hoofdmenu van deze website.