Het Nieuwe Testament geeft twee lijsten met activiteiten die in tegenspraak zijn met normaal en gezond christelijk gedrag; je vindt ze in 1 Korinthe 6 en 1 Timotheüs 1. Beide lijsten hebben een verwijzing naar homoseksuele activiteiten. We beginnen met de eerste lijst:

1 Korinthe 6:9-11 ‘Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen [malakoi], mannen die met mannen slapen [arsenokoitai], dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heer Jezus en door de Geest van onze God.’

Hier heeft Paulus het over verschillende soorten mensen waarvan hij zegt: zij ‘zullen het koninkrijk van God niet beërven’ (tenzij ze zich bekeren). Van de tien zonden op de lijst, hebben vier met seksuele zonde te maken, waarvan twee met homoseksuele relaties. Omdat 1 Korinthe 6 een kernbijbelgedeelte is, is het belangrijk om goed naar de teksten er om heen, de omgeving en cultuur waarin het zich afspeelde en de details te kijken.

Lees verder: Paulus maakt hier gebruik van twee Griekse woorden: het eerste is malakoi wat ‘zacht van aard’ betekent. In de klassieke literatuur werd het gebruikt voor de aanduiding van mannen die verwijfd waren, voor jongens die seksueel ‘gebruikt’ werden door oudere mannen en voor mannelijk prostituees. Dit woord verwijst dus naar mannen die de ‘rol van vrouwen’ in homoseksuele relaties hadden.

Het tweede Griekse woord, arsenokoitai is een samenstelling van twee woorden, ‘man’ (arsen) en ‘seks’ (koites, letterlijke ‘bed’). Het is een algemene term voor seks tussen twee mannen. Omdat Paulus deze twee woorden samen in de lijst noemt, wordt het duidelijk dat hij de passieve en de actieve deelnemers in homoseksuele relaties duidelijk wil benoemen.

Het is opvallend dat deze Griekse woorden, ‘arsen’ (man) en ‘koites’ (seks), dezelfde twee woorden zijn die genoemd worden in de Griekse vertaling [de Septuagint] van Leviticus 18:22 en 20:13: teksten waarin homoseksuele relaties verboden worden. De betekenis van het woord dat Paulus gebruikt, arsenokoitai, is dus heel duidelijk. Het verbod in Leviticus is dus óók een verbod voor christenen.

Vraag 1: Is het hebben van een homoseksuele relatie een zonde die anders is dan andere zonden?

Antwoord: Nee. Op de lijst van Paulus in 1 Korinthe 6 staan ook andere vormen van seksuele zonden (ontucht en vreemd gaan), en ook niet-seksuele zonden (bijv. dronkenschap en diefstal). Het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht is zonde, maar wordt niet als ‘ergste zonde’ beschreven.
Lees verder: In 1 Korinthe 6 lezen we dat mensen die homoseksuele relaties hebben net als mensen die hebzuchtig zijn ‘onrechtvaardigen’ zijn. Ze staan op dezelfde lijst. Als we trouw willen zijn aan Gods Woord, moeten we óók tegen diefstal, hebzucht, dronkenschap, schelden en bedriegen zijn – zonden die onze samenleving ook steeds minder moeite mee lijkt te hebben. Jezus is gekomen om ons, de ‘onrechtvaardigen’, te redden: ‘Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen’ (1 Petrus 3:18).

Vraag 2: Mag een kind van God een liefdevolle en trouwe homoseksuele relatie hebben? Misschien is het niet helemaal ideaal of zoals het in de eerste plaats bedoeld was, maar kunnen we het toch accepteren?

Antwoord: Paulus schrijft hier dat mensen die geen berouw tonen (zich niet afkeren van hun zonden, ook niet van homoseksuele relaties) en door blijven gaan met deze zonden, ‘het Koninkrijk van God niet zullen beërven.’ Er is discussie over de betekenis van ‘het Koninkrijk van God niet beërven’ – maar dat het om iets negatiefs en ernstigs gaat is wel duidelijk. Wie zo leven worden hier ‘onrechtvaardigen’ genoemd (6:9). Dit is hard en bloedserieus. Het is Gods waarheid.

Paulus wist dat wij mensen graag sommige zonden goedpraten en uitzonderingen bedenken (net zoals de farizeeërs). Daarom begint de lijst met ‘Dwaal niet! (6:9). God neemt de keuzes die we in ons leven maken heel serieus en laat onbijbelse keuzes niet zonder gevolgen. Dat is echt zo!

Vraag 3: Kunnen we onder homoseksuele gevoelens uitkomen?

Antwoord: Na een ernstige waarschuwing maakt Paulus duidelijk dat Jezus levens redt en verandert. God kan homoseksuele gevoelens verminderen of wegnemen. Hij heeft alle macht! God wil ons leren hoe we toch op een zuivere manier om kunnen gaan met dergelijke gevoelens. Soms geeft God iemand met homoseksuele gevoelens iets nieuws. Met Gods kracht is het mogelijk om vrij te komen van elke vorm van een homoseksuele levensstijl.

Lees verder: Er is genade en volledige vergeving beschikbaar voor iedereen die zich bekeert van zijn zonden en in geloof de Heer Jezus omarmt. Door geloof alleen worden onze zonden vergeven en worden we gered (Efeziërs 2:8-10). En dat reddende geloof verandert onze manier van leven. Dit zag Paulus ook in Korinthe gebeuren. Na die lijst van zonden schrijft hij: ‘sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God’ (1 Korinthe 6:11). Als je opnieuw geboren wordt, krijg je een nieuw leven.

Maar dat Paulus het kennelijk noodzakelijk vond om deze waarschuwing aan christenen te geven, laat zien dat ook na je bekering verleidingen en verkeerde verlangens en gevoelens kunnen blijven bestaan. Elke wedergeboren christen ervaart die strijd op één of ander gebied. God roept ons op om in overwinning te leven: ‘Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen’ (1 Petrus 2:11 NBV). Homoseksuele gevoelens, net zoals andere gevoelens, kunnen zich vaak blijven opdringen. Maar een homoseksuele relatie (of het geven van ruimte aan homoseksuele fantasieën) is niet onontkoombaar. Met Gods kracht en met de hulp van een christelijke vrienden is het mogelijk om uit elke vorm van verkeerde levensstijl te stappen.

En nu de tweede lijst:

1 Timotheüs 1:9-11 ‘En als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen [arsenokoitai], voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het Evangelie…’

In deze tweede lijst maakt Paulus gebruik van één van de twee Griekse woorden voor homoseksuele relaties die we in 1 Korinthe 6 tegenkwamen. Het algemene woord arsenokoitai (arsen = man, koites = seks) wijst hier naar elke vorm van homoseksuele relatie. Het staat in een lijst met andere seksuele en niet-seksuele zonden; zonden die botsen met de rechtvaardigheid en de gezonde leer en die niet passen bij het Evangelie van God.