Het volk Israël kreeg te maken met de corruptie van Egypte en Kanaän, waar afgoderij, het brengen van kinderoffers en allerlei verschillende vormen van seksuele uitspattingen hoorden bij de cultuur. Onder de wetten die God aan Mozes gaf vinden we verschillende wetten die sommige vormen van seksuele activiteit expliciet verbieden. Daarbij vinden we ook een duidelijk verbod op homoseksuele praktijken.

Leviticus 18:22 ‘U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.’

Leviticus 20:13 ‘Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf.’

Vraag 1: Wordt seksualiteit tussen twee mensen van hetzelfde geslacht hier een ‘gruwel’ genoemd omdat het een bijzondere zonde is? Was het hier streng verboden alleen omdat het samenging met afgoderij?

Antwoord: Nee. Het woord ‘gruwel’ wordt in de Bijbel gebruikt om te laten weten dat iets niet goed is. Soms vanwege een culturele traditie (Genesis 46:34), soms omdat het niet goed voor je gezondheid is (Leviticus 11:42) en soms omdat het gewoon immoreel is (Spreuken 20:10). Seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is geen bijzondere zonde omdat het woord ‘gruwel’ gebruik wordt. Een aantal andere sociale zonden, zoals hebzucht, werden ook betiteld als ‘gruwel’. Ook ongehoorzaamheid aan de ouders was een ‘gruwel’, het was streng verboden en werd bestraft.

Deze sociale zonden werden door God streng verboden omdat Hij het niet goed vond – en niet omdat ze met afgoderij te maken hadden. Er is geen reden te denken dat mannen en vrouwen met homoseksuele gevoelens hun homoseksuele daden alleen uitvoerden in verband met hun religie. Het praktiseren van homoseksualiteit tussen vrienden en in de privésfeer is in elke cultuur aanwezig. Ook toen.

Lees verder: Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met ‘gruwelijk’ wordt vaak gebruikt om Gods ongenoegen met afgoderij en schijnheilige religieuze praktijken te beschrijven. Daarom denken sommigen dat seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht hier alleen verboden is, omdat het met afgoderij te maken heeft – dat dat Gods manier was om de Israëlieten te beschermen tegen de culturen die afgoden vereerde. Het is waar dat dit verbod ook dat effect zou hebben.

Maar dit woord ‘gruwel’ wordt niet alleen gebruikt in verband met afgoderij. Het wordt ook gebruikt om Gods afkeer met sociale zonden als oneerlijkheid, hebzucht, sociale onrechtvaardigheid, leugens en trots te beschrijven (Deuteronomium 25:1-16, Spreuken 12:22, 13:5).

Als we denken dat de verboden in Leviticus hetzelfde betekenen als de verboden op mannelijke prostituees in tempels van afgoden, leggen we de tekst uit op een manier die ons het beste uit komt, maar niet juist is.

Let er op dat de verzen in Leviticus 18 en 20 ook andere vormen van seksuele zonden noemen (zoals incest, overspel en seks met dieren) die niks met afgoderij te maken hebben. De nadruk ligt hier op het juiste sociale gedrag van Gods volk en is geen waarschuwing tegen het religieuze gedrag van de volken om hen heen.

Wat ook opvalt is dat in Leviticus 20:13 beide mannen op dezelfde manier worden behandeld. Het bevestigt dat het niet gaat om een verkrachting van mannen door mannen of om seks met jongens. Het is veel logischer om aan te nemen dat het hier gaat om een algemene homoseksuele relatie. We kunnen er vanuit gaan dat de teksten in Leviticus ons een algemeen verbod geven op incest, vreemdgaan, seks met dieren en ook homoseksuele relaties.

Vraag 2: Er zijn veel verboden in het Oude Testament. Waarom zouden we ons aan dit verbod houden, terwijl we andere regels uit het Oude Testament negeren? Het lijkt dan alsof je alleen die regels uitkiest die jou goed uitkomen!
Antwoord: We kunnen de leefregels voor een christen in het Nieuwe Testament vinden. Wanneer in het Nieuwe Testament een wet uit het Oude Testament herhaald wordt, kunnen we er van uitgaan dat God deze wet ook voor ons leven bedoeld heeft.

Lees verder: Er zijn veel belastingregels en wetten in Nederland. Een ZZP’er die in Nederland werkt mag niet alleen de regels toepassen die hij fijn vindt. Maar niet elke wet heeft met het werk van een ZZP’er te maken. Stel je een vrouwelijke ZZP’er voor: zij moet zich houden aan de wetten die voor haar – en in haar situatie – gelden. Hetzelfde geldt voor het Oude Testament.

De wet van Mozes werd aan de Israëlieten gegeven. Hij laat ons iets van God zien. Veel van de wetten uit het Oude Testament vinden hun vervulling (hun doel of reden om te bestaan) in de Heer Jezus. Een christen hoeft zich, net zoals een ZZP’er, alleen te houden aan de wetten die op hem of haar van toepassing zijn. Als we in het Nieuwe Testament een herhaling vinden van een wet uit het Oude Testament, weten we dat deze ook voor ons bedoeld is.

Het zou logisch zijn als een christen er, na het lezen van het Nieuwe Testament, voor kiest om geen homoseksuele relaties aan te gaan. Van de strenge verboden in Leviticus leren we dat God er altijd al zo over dacht. Gods gedachten over homoseksuele relaties zijn niet veranderd.